Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.
Hlutabréfasjóðir

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að fjárfesta einkum í skráðum hlutabréfum hlutafélaga sem starfa eða hafa starfsemi á norðurslóðum. Með norðurslóðum er átt við þau lönd sem eru aðilar að Norðurskautsráði (e. Artic Council) en þau eru nú, konungsríkið Danmörk (þ.m.t. Grænland og Færeyjar) Finnland, Noreg, Svíþjóð, Ísland, Bandaríkin, Kanada og Rússlandi. Markmið sjóðsins er ekki að endurspegla ákveðna vísitölu. Fjárfest er samkvæmt stefnu Stefnis hf. um ábyrgar fjárfestingar, við fjárfestingar mun sjóðurinn meta umhverfislega þætti, félagslega þætti og stjórnarhætti. (e. Environmental, Social and Governance).

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Hlutabréfasjóðir
Stefnir - Sustainable Arctic Fund hs.

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:119px; width:637px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f sem tekin hafa veri&eth; til vi&eth;skipta &aacute; skipulegum ver&eth;br&eacute;fam&ouml;rku&eth;um</td> <td>80-100%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f sem tekin hafa veri&eth; til vi&eth;skipta &aacute; skipulegum ver&eth;br&eacute;fam&ouml;rku&eth;um</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Erlendir peningamarka&eth;ssj&oacute;&eth;ir</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Aflei&eth;ur vegna st&ouml;&eth;ut&ouml;ku</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en geti&eth; er h&eacute;r fyrir ofan</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hf. hefur skipt verðbréfa- og sérhæfðum sjóðum fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins í sjö flokka byggt á samanteknum áhættuvísi í samræmi við II. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/653 og byggir hún á flökti á ársgrundvelli sem samsvarar vágildi (e. value-at-risk (VaR)) við öryggisstig 97,5% á ráðlögðum fjárfestingartíma. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Mælikvarðinn byggir eingöngu á sögulegum sveiflum í ávöxtun. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð og tekur ekki mið af þeim ýmsu áhættum sem verðbréfa- og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta kunna að búa við í rekstri sínum. Þá kann flokkunin að breytast fyrirvaralaust. Áhættumælikvarðinn er ekki almenn lýsing á þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða. Öllu heldur er um að ræða tölfræðilega, hlutbundna lýsingu á eignum þeirra fjölmörgu áhættuþátta sem geta verið til staðar við fjárfestingu í slíkum fjármálagerningum. Frekari umfjöllun um helstu áhættuþætti er að finna í útboðslýsingu hvers sjóðs. Bent er á að ekki er tryggt að sögulegar sveiflur í ávöxtun sjóðs hafi forspárgildi um framtíðarsveiflur í ávöxtun hans. Jafnframt er bent á að sjóðir í flokki 1 eru ekki áhættulaus fjárfesting og engin trygging er fyrir ávöxtun upphaflegrar fjárfestingar eða fullrar innheimtu hennar.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.