Starfsemi

Stefnir er rótgróið íslenskt sjóðastýringarfyrirtæki með um 230 milljarða króna í virkri sjóðastýringu í lok árs 2020. Hlutverk félagsins er að stýra fjármunum í eigu viðskiptavina með hagsmuni þeirra að leiðarljósi. Stefnir þjónar jafnt einstaklingum sem fagfjárfestum. Félagið var stofnað árið 1996.

Stefnir hefur á að skipa þaulreyndu starfsfólki með um 10 ára starfsreynslu á fjármálamarkaði að meðaltali. Hjá Stefni starfa um 20 sérfræðingar í fjórum teymum við stýringu á fjölbreyttu úrvali verðbréfasjóða, sérhæfðra sjóða fyrir almenna fjárfesta. Einnig stýrir félagið eignum nokkurra samlagshlutafélaga sem stofnuð hafa verið í kringum framtaksfjárfestingar.

Þróun

Félagið hefur allt frá upphafi verið í fararbroddi í þróun á nýjum tegundum sjóða, jafnt fyrir einstaklinga sem fagfjárfesta. Við þróun og stýringu sjóða er fyrst og fremst horft til hagsmuna viðskiptavina auk þess sem áhersla er lögð á árvekni, yfirsýn og öfluga fagþekkingu.

Traust

Stefnir telur að traust og trúnaður séu lykilforsendur langtímasambands við viðskiptavini. Því er lögð mikil áhersla á heiðarleika í samskiptum og gegnsæi í upplýsingagjöf. Sérstök aðgát er viðhöfð við meðferð trúnaðarupplýsinga, hvort sem þær eru af viðskiptalegum eða persónulegum toga.

Eignarform

Viðskiptavinir Stefnis eiga hlutdeildarskírteini í sjóðum í stýringu Stefnis. Þessi hlutdeildarskírteini eru ávísun á hlut í eignasafni sjóðanna. Eignir sjóðanna eru því alfarið í eigu hlutdeildarskírteinishafa á hverjum tíma. Lögum samkvæmt er eignum Stefnis hf. og eignum sjóða í stýringu haldið aðgreindum í fjárhagsuppgjöri. Varsla á eignum sjóðanna, ásamt útreikningi á gengi, sjóða er í höndum annars fyrirtækis, Arion banka.

Öryggi

Stefnir leggur sérstaka áherslu á öryggi í allri starfsemi sinni. Í því skyni hefur hefur fyrirtækið komið sér upp margþættum eftirlits- og áhættustýringarkerfum sem byggjast meðal annars á skýrum verkferlum, ytri og innri endurskoðun, regluvörslu og sérsmíðuðum eftirlitskerfum með fjárfestingarstefnum. Jafnframt framkvæmir félagið árlega innra áhættumat á helstu rekstraráhættuþáttum. Verðbréfasjóðir Stefnis og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta Stefnis lúta eftirliti FME, lögum samkvæmt.

Stjórnarhættir

Stjórn Stefnis er skipuð þrem einstaklingum. Meirihluti stjórnarmanna er óháður Arion banka, en bankinn og tengd félög eru eigendur alls hlutafjár í Stefni. Stjórn Stefnis hefur einsett sér að ástunda góða og vandaða stjórnarhætti. Stefnir hefur hlotið vottun Rannsóknarmiðstöðvar Háskóla Íslands um góða stjórnarhætti frá árinu 2012.

Lögformlegt hlutverk

Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki skv. lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Félagið starfar á grundvelli starfsleyfa frá Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands sem rekstrarfélag verðbréfasjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði og sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt heimild í lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Auk þess tekur starfsleyfi rekstrarfélagsins til eignastýringar, fjárfestingaráðgjafar og vörslu og umsýslu hlutdeildarskírteina eða hluta sjóða um sameiginlega fjárfestingu. 

Útgefið hlutafé Stefnis er 43,5 milljónir króna. Hlutfallslegt eignarhald skiptist milli Arion banka hf. 99,93% og Gen hf. 0,07%. Endurskoðandi félagsins er Deloitte ehf.  

Rekstrarform sjóða

Allir sjóðir eru reknir af Stefni hf. í stað þess að vera sjálfstæðir lögaðilar eins og þeir voru fyrir gildistöku laga nr. 30/2003. Meiri kröfur eru þannig gerðar til sjálfstæðis og styrkleika rekstrarfélaga en áður var. Í útboðslýsingum sem samdar hafa verið fyrir alla sjóði í rekstri félagsins kemur fram nánari lýsing á starfsemi rekstrarfélagsins en þær má nálgast í upplýsingablöðum viðkomandi sjóða.

Hér fyrir neðan gefur að líta hvaða félög hafa verið sameinuð undir nafni Stefnis hf., kt. 700996-2479:

 • Kaupþing-Eignastýring ehf. kt. 440195-2539
 • Hávöxtunarfélagið hf. kt. 611284-0479
 • Ævisjóðurinn hf. kt. 601097-2579
 • Verðbréfasjóður Búnaðarbankans hf. kt. 700996-2639
 • Fjárfestingasjóður Búnaðarbankans hf. kt. 611299-4949
 • Vísitölusjóður BÍ hf. kt. 670901-3270

Á hluthafafundi Stefnis hf. þann 17. mars 2021 voru eftirfarandi aðilar kjörnir í aðal- og varastjórn félagsins:

Aðalstjórn

Sigrún Ragna Ólafsdóttir, stjórnarformaður, sjálfstætt starfandi
Jón Óttar Birgisson, varaformaður stjórnar
Guðfinna Helgadóttir, stjórnarmaður

Varastjórn

 • Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir, sviðsstjóri á viðskiptabankasviði hjá Arion banka hf.
 • Þórhallur Örn Guðlaugsson, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

Meirihluti stjórnarmanna er óháður Arion banka hf., móðurfélagi Stefnis hf. 


Framkvæmdastjóri

Jóhann Georg Möller, framkvæmdastjóri Stefnis

Starfsreglur stjórnar Stefnis


Endurskoðunar- og áhættunefnd

Stjórn Stefnis hefur skipað endurskoðunar- og áhættunefnd Stefnis og er hún starfrækt sbr. 108 gr. a laga nr. 3/2006 um ársreikninga þar sem kveðið er á um að einingar tengdum almannahagsmunum skuli hafa endurskoðunarnefnd sem skipuð skal eigi færri en þremur mönnum.

Nefndina skipa:

 • Guðfinna Helgadóttir
 • Jón Óttar Birgisson
 • Sigrún Ragna Ólafsdóttir

Meirihluti nefndarmanna er óháður félaginu og Arion banka hf., móðurfélagi Stefnis hf.

Reglur Stefnis hf. um framkvæmd starfa endurskoðunar- og áhættunefndar

Nafn Starfssvið Svið Tölvupóstur
Anna Kristjánsdóttir Forstöðumaður Skuldabréf anna.kristjansdottir(hjá)stefnir.is
Ari Ólafsson Sjóðstjóri Sérhæfðar fjárfestingar    ari.olafsson(hjá)stefnir.is   
Arnar Ragnarsson Forstöðumaður Sérhæfðar fjárfestingar arnar.ragnarsson(hjá)stefnir.is
Dýri Kristjánsson Sjóðstjóri Hlutabréf og blandaðir sjóðir dyri.kristjansson(hjá)stefnir.is
Eiríkur Ársælsson Sérfræðingur Sérhæfðar fjárfestingar eirikur.arsaelsson(hjá)stefnir.is
Heiðar Ingi Ólafsson Sjóðstjóri Sérhæfðar fjárfestingar heidar.olafsson(hjá)stefnir.is
Iðunn Hafsteinsdóttir Sérfræðingur Hlutabréf og blandaðir sjóðir idunn.hafsteinsdottir(hjá)stefnir.is
Jóhann Georg Möller Framkvæmdastjóri
Rekstur johann.moller(hjá)stefnir.is
Kristbjörg M Kristinsdóttir Fjármálastjóri Rekstur              kristbjorg.kristinsdottir(hjá)stefnir.is
Kristín Ágústsdóttir Sérfræðingur    Rekstur    kristin.agustsdottir(hjá)stefnir.is   
Magnús Örn Guðmundsson Forstöðumaður Hlutabréf og blandaðir sjóðir magnus.gudmundsson(hjá)stefnir.is
Óðinn Árnason Sjóðstjóri Hlutabréf og blandaðir sjóðir odinn.arnason(hjá)stefnir.is
Per Matts Henje      Sjóðstjóri Hlutabréf og blandaðir sjóðir per.henje(hjá)stefnir.is
Ragnheiður Bjarnadóttir Sérfræðingur Skuldabréf ragnheidur.bjarnadottir(hjá)stefnir.is
Sævar Ingi Haraldsson Sjóðstjóri Skuldabréf saevar.haraldsson(hjá)stefnir.is
Theodór Sölvi Blöndal
Sérfræðingur
Hlutabréf og blandaðir sjóðir
theodor.blondal(hjá)stefnir.is
Trausti V. Gunnlaugsson
Sérfræðingur í söluteymi
Rekstur
trausti.gunnlaugsson(hjá)stefnir.is
Tryggvi Páll Hreinsson  Sjóðstjóri Hlutabréf og blandaðir sjóðir tryggvi.hreinsson(hjá)stefnir.is
Vigdís Hauksdóttir Sérfræðingur Rekstur vigdis.hauksdottir(hjá)stefnir.is
Þorgerður Arna Einarsdóttir Sjóðstjóri    Sérhæfðar fjárfestingar     thorgerdur.einarsdottir(hjá)stefnir.is
Þorsteinn Andri Haraldsson Sérfræðingur Hlutabréf og blandaðir sjóðir thorsteinn.haraldsson(hjá)stefnir.is

Til að sinna hlutverki okkar og styðja við áherslur höfum við eftirfarandi kennisetningar að leiðarljósi:

Árangur í krafti kunnáttu

Styrkur okkar felst í öflugri samsetningu þekkingar, reynslu, faglegra stjórnunarhátta og faglegrar stýringar sjóða. Vönduð vinnubrögð, ábyrgð og áreiðanleiki leggja grunn að árangri til langframa.

Þannig stöndum við traustan vörð um hagsmuni viðskiptavina.

Metnaður til að skara fram úr

Við erum framsækin, áræðin og kraftmikil og förum hiklaust nýjar leiðir að settu marki. Frjó hugsun, metnaður og fjárhagslegt bolmagn leggja grunn að forystu okkar í þróun nýrra fjármálaafurða

Þannig sköpum við mikilvæg sóknarfæri til að skara framúr í þágu viðskiptavina.

Samtaka í sterku liði

Verklag okkar einkennist af skýrt mótaðri teymisvinnu, gagnkvæmri virðingu og góðum liðsanda þar sem við styðjum hvert annað í starfi. Við erum þekkt fyrir vel ígrundaðar ákvarðanir sem við endurskoðum markvisst og metum á nýjum forsendum.

Þannig hámörkum við samvirkni öflugrar liðsheildar til að tryggja viðskiptavinum afburða þjónustu.

Þessi síða notar vafrakökur. Lesa meira