Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Hlutabréfasjóðir

Fjárfestingarstefna

Stefnir Scandinavian Fund – ESG hs. tekur mið af umhverfislegum og félagslegum þáttum og stjórnarháttum (UFS) við fjárfestingarákvarðanir með það að markmiði að draga úr áhættu og skila sjálfbærri ávöxtun til lengri tíma. Sérstakt UFS áhættumat er unnið á öllum eignum og fjárfestingarkostum af fjárfestingarteymi sjóðsins og óháðum utanaðkomandi þriðja aðila. Sjóðnum er stýrt skv. þematískri aðferðafræði ábyrgra fjárfestinga. Ákveðin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem falla vel að stefnu sjóðsins eru sérstaklega höfð að leiðarljósi við fjárfestingar hjá sjóðnum. Þau eru: Heilsa og vellíðan, jafnrétti kynjanna, sjálfbær orka, nýsköpun og uppbygging, ábyrg neysla og aðgerðir í loftslagsmálum. Sjóðurinn fjárfestir í fyrirtækjum á Norðurlöndum og fjárfestir í þeim fyrirtækjum, atvinnugreinum og löndum sem að mati rekstraraðila eru líklegastir til að skila sem bestri ávöxtun, félögum sem sýnt hafa fram á háa og stöðuga arðsemi, eru hóflega skuldsett og standa frammi fyrir tækifærum til innri vaxtar. Markmið sjóðsins er að skila eigendum markvisst betri ávöxtun en vísitala skandínavískra hlutabréfa (MSCI Nordic 10/40). Við fjárfestingar mun Stefnir - Scandinavian Fund ESG taka tillit til umhverfislegra, félagslegra þátta og stjórnarhátta. Fjárfest er samkvæmt stefnu Stefnis hf. um ábyrgar fjárfestingar. Sjóðurinn hentar þeim sem vilja ná fram áhættudreifingu með fjárfestingu í erlendum hlutabréfum og þola miklar sveiflur í ávöxtun.

Eignaskipting

Nafnávöxtun (ISK)

Verðþróun

Hlutabréfasjóðir
Stefnir - Scandinavian Fund - ESG hs.
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f sem tekin hafa veri&eth; til vi&eth;skipta &aacute; erlendum skipulegum ver&eth;br&eacute;fam&ouml;rku&eth;um</td> <td>80-100%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Peningamarka&eth;ssj&oacute;&eth;ir</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Hlutdeildarsk&iacute;rteini kauphallarsj&oacute;&eth;a</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>Aflei&eth;ur vegna st&ouml;&eth;ut&ouml;ku</td> <td>0-25%</td> </tr> <tr> <td>Innlend hlutabr&eacute;f</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.