Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.
Íslensk hlutabréf

Fjárfestingarstefna

Markmið sjóðsins er að fjárfesta einkum í hlutabréfum íslenskra hlutafélaga og félaga með starfsemi á Íslandi, sem skráð eru á Nasdaq, First North, eða öðrum verðbréfamarkaði. Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í óskráðum íslenskum hlutafélögum. Stefnir – Innlend hlutabréf Vogun hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem mun beina fjárfestingum sínum að þeim fjárfestingarkostum sem að mati rekstraraðila eru líklegastir til að skila sem bestri ávöxtun. Sjóðurinn getur fjárfest í skráðum og óskráðum fjármálagerningum sem fela í sér mikla áhættu auk þess getur sjóðurinn notað skuldsetningu og afleiður. Skuldsetning getur leitt til aukinna sveiflna í afkomu sjóðsins og tapsáhættu.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Íslensk hlutabréf
Stefnir - Innlend hlutabréf Vogun hs.

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:119px; width:637px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f skr&aacute;&eth; &aacute; Nasdaq &Iacute;sland og First North</td> <td>25-100%</td> </tr> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f skr&aacute;&eth; erlendis (f&eacute;l&ouml;g me&eth; starfsemi &aacute; &Iacute;slandi)</td> <td>0-75%</td> </tr> <tr> <td>&Oacute;skr&aacute;&eth; innlend hlutabr&eacute;f</td> <td>0-25%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-75%</td> </tr> <tr> <td>St&ouml;&eth;utaka &iacute; aflei&eth;um</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir skv. 6. tl. 1. mgr. 89. gr. laga nr. 45/2020</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f me&eth; breytir&eacute;tti</td> <td>0-25%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en geti&eth; er h&eacute;r fyrir ofan</td> <td>0-20%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.