Eignaval A hs.
Sjóðir Einkabankaþjónustu

Fjárfestingarstefna

Eignaval A hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem fjárfestir eingöngu í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum, auk innlána. Sjóðurinn getur fjárfest í skuldabréfum og innlánum í erlendri mynt. Markmið sjóðsins er að ávaxta fjármuni hlutdeildarskírteinishafa á virkan hátt. Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka enn frekar áhættudreifingu. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta í sjóðum Stefnis hf. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval A hs.
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:230px; width:763px"> <tbody> <tr> <td><strong>Innl&aacute;n</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; innlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem einkum fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum innl&aacute;num</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td><strong>Skuldabr&eacute;f</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnar af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>20-80%</td> </tr> <tr> <td>- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem eing&ouml;ngu fj&aacute;rfesta &iacute; skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum &iacute; &iacute;slenskum kr&oacute;num &uacute;tgefnum af &iacute;slenska r&iacute;kinu e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>- Innlend skr&aacute;&eth; skuldabr&eacute;f og v&iacute;xlar, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f)</td> <td>0-40%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta a&eth;allega &iacute; innlendum skr&aacute;&eth;um skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum, &uacute;tgefnum af fyrirt&aelig;kjum, sveitarf&eacute;l&ouml;gum, fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum (s.s. s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f) og &ouml;&eth;rum fyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td><strong>&Ouml;nnur skuldabr&eacute;f, v&iacute;xlar og l&aacute;nasamningar</strong></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>- Bein fj&aacute;rfesting &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og l&aacute;nasamningum</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>-&nbsp;S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum og v&iacute;xlum</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td> <p>- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; &ouml;&eth;rum skuldabr&eacute;fum, v&iacute;xlum og skuldaskj&ouml;lum</p> </td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>- Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-15%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hf. hefur skipt verðbréfa- og sérhæfðum sjóðum fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins í sjö flokka byggt á samanteknum áhættuvísi í samræmi við II. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/653 og byggir hún á flökti á ársgrundvelli sem samsvarar vágildi (e. value-at-risk (VaR)) við öryggisstig 97,5% á ráðlögðum fjárfestingartíma. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Mælikvarðinn byggir eingöngu á sögulegum sveiflum í ávöxtun. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð og tekur ekki mið af þeim ýmsu áhættum sem verðbréfa- og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta kunna að búa við í rekstri sínum. Þá kann flokkunin að breytast fyrirvaralaust. Áhættumælikvarðinn er ekki almenn lýsing á þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða. Öllu heldur er um að ræða tölfræðilega, hlutbundna lýsingu á eignum þeirra fjölmörgu áhættuþátta sem geta verið til staðar við fjárfestingu í slíkum fjármálagerningum. Frekari umfjöllun um helstu áhættuþætti er að finna í útboðslýsingu hvers sjóðs. Bent er á að ekki er tryggt að sögulegar sveiflur í ávöxtun sjóðs hafi forspárgildi um framtíðarsveiflur í ávöxtun hans. Jafnframt er bent á að sjóðir í flokki 1 eru ekki áhættulaus fjárfesting og engin trygging er fyrir ávöxtun upphaflegrar fjárfestingar eða fullrar innheimtu hennar.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.