Stefnir - Sparifjársjóður hs.
Innlend skuldabréf og innlán

Fjárfestingarstefna

Markmið Stefnis - Sparifjársjóðs hs. er að fjárfesta í innlánum, víxlum, skuldabréfum og öðrum stuttum fjármálagerningum. Eignasafn sjóðsins mun ekki hafa meðallíftíma lengri en 365 daga. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum og fyrirtækjum sem vilja fjárfesta til skamms tíma. Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í innlánum og fjármálagerningum innlendra aðila sem gefin eru út í íslenskum krónum.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Innlend skuldabréf og innlán
Stefnir - Sparifjársjóður hs.

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:119px; width:637px"> <tbody> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja</td> <td>0-100%</td> </tr> <tr> <td>V&iacute;xlar, skuldabr&eacute;f og a&eth;rar skuldavi&eth;urkenningar &uacute;tgefnar af fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Skuldabr&eacute;f og a&eth;rar skuldavi&eth;urkenningar &uacute;tgefnar af fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kjum samkv&aelig;mt l&ouml;gum um s&eacute;rtrygg&eth; skuldabr&eacute;f nr. 11 fr&aacute; 2008</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>V&iacute;xlar, skuldabr&eacute;f og a&eth;rar skuldavi&eth;urkenningar &uacute;tgefnar af e&eth;a me&eth; &aacute;byrg&eth; &iacute;slenska r&iacute;kisins</td> <td>0-60%</td> </tr> <tr> <td>Peningarmarka&eth;sgerningar og skuldabr&eacute;f &uacute;tgefin af sveitarf&eacute;l&ouml;gum</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>V&iacute;xlar, skuldabr&eacute;f og a&eth;rar skuldavi&eth;urkenningar fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlits­stofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.