Eignaval - Erlent hs.
Sjóðir Einkabankaþjónustu

Fjárfestingarstefna

Eignaval - Erlent hs. er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta sem fjárfestir að mestu í erlendum hlutabréfum. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í blönduðu safni erlendra hlutabréfa, en lágmark í erlendum hlutabréfum er 30%. Eignaval – Erlent hs. hentar vel sem blanda í eignasöfn með innlendum skuldabréfum og hlutabréfum. Sjóðurinn fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka áhættudreifingu en getur einnig keypt erlend verðbréf beint. Sjóðurinn hefur jafnframt heimild til að fjárfesta í skuldabréfum, innlánum og allt að 10% í öðrum fjármálagerningum, eins og fasteignasjóðum og óskráðum hlutabréfum (e. Private Equity). Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini í Einkabankaþjónustu Arion banka.

Eignaskipting

Nafnávöxtun

Verðþróun

Sjóðir Einkabankaþjónustu
Eignaval - Erlent hs.
Stefnir hf.
Borgartún 19
444 7000
www.stefnir.is

Fjárfestingarheimildir

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:271px; width:580px"> <tbody> <tr> <td>Hlutabr&eacute;f og hlutabr&eacute;fasj&oacute;&eth;ir</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>- </em>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>30-100%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; erlendum hlutabr&eacute;fum</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- Erlend hlutabr&eacute;f, skr&aacute;&eth;</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;- A&eth;rir s&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir, sbr. 6. til 89. gr. laga nr. 45/2020&nbsp;</td> <td>0-20%</td> </tr> <tr> <td>Innl&aacute;n fj&aacute;rm&aacute;lafyrirt&aelig;kja, innlend og erlend</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; innl&aacute;num&nbsp;&thorn;.m.t. lausafj&aacute;rsj&oacute;&eth;ir, innlendir og erlendir</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; innl&aacute;num &thorn;.m.t. lausafj&aacute;rsj&oacute;&eth;ir, innlendir og erlendir</td> <td>0-50%</td> </tr> <tr> <td>Ver&eth;br&eacute;fasj&oacute;&eth;ir sem fj&aacute;rfesta &iacute; skr&aacute;&eth;um erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja og sj&oacute;&eth;um sem fj&aacute;rfesta &iacute; &thorn;eim</td> <td>0-70%</td> </tr> <tr> <td>S&eacute;rh&aelig;f&eth;ir sj&oacute;&eth;ir fyrir almenna fj&aacute;rfesta sem fj&aacute;rfesta &iacute; skr&aacute;&eth;um erlendum skuldabr&eacute;fum r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja og sj&oacute;&eth;um sem fj&aacute;rfesta &iacute; &thorn;eim</td> <td>0-70%</td> </tr> <tr> <td>Skr&aacute;&eth; erlend skuldabr&eacute;f r&iacute;kja og fyrirt&aelig;kja</td> <td>0-10%</td> </tr> <tr> <td>A&eth;rir fj&aacute;rm&aacute;lagerningar en um er geti&eth; &iacute; framangreindum li&eth;um</td> <td>0-10%</td> </tr> </tbody> </table>

Fyrirvari

Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.

Stefnir hf. rekur sérhæfða sjóði skv. lögum nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og verðbréfasjóði skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði.

Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Þessi meiri áhætta er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.

Ávöxtun er almennt sett fram sem nafnávöxtun í uppgjörsmynt hvers sjóðs að frádregnum kostnaði sem fallið hefur á sjóðinn á hverjum tíma, svo sem umsýsluþóknun, viðskiptakostnaður og annar kostnaður. Gjald við kaup og afgreiðslugjald sem er innheimt fyrir fjárfestingu er ekki innifalið í útreikningi á ávöxtun sjóðanna.

Stefnir hf. hefur skipt verðbréfa- og sérhæfðum sjóðum fyrir almenna fjárfesta í rekstri félagsins í sjö flokka byggt á samanteknum áhættuvísi í samræmi við II. viðauka framseldrar reglugerðar (ESB) 2017/653 og byggir hún á flökti á ársgrundvelli sem samsvarar vágildi (e. value-at-risk (VaR)) við öryggisstig 97,5% á ráðlögðum fjárfestingartíma. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Mælikvarðinn byggir eingöngu á sögulegum sveiflum í ávöxtun. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um ávöxtun í framtíð og tekur ekki mið af þeim ýmsu áhættum sem verðbréfa- og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta kunna að búa við í rekstri sínum. Þá kann flokkunin að breytast fyrirvaralaust. Áhættumælikvarðinn er ekki almenn lýsing á þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum sjóða. Öllu heldur er um að ræða tölfræðilega, hlutbundna lýsingu á eignum þeirra fjölmörgu áhættuþátta sem geta verið til staðar við fjárfestingu í slíkum fjármálagerningum. Frekari umfjöllun um helstu áhættuþætti er að finna í útboðslýsingu hvers sjóðs. Bent er á að ekki er tryggt að sögulegar sveiflur í ávöxtun sjóðs hafi forspárgildi um framtíðarsveiflur í ávöxtun hans. Jafnframt er bent á að sjóðir í flokki 1 eru ekki áhættulaus fjárfesting og engin trygging er fyrir ávöxtun upphaflegrar fjárfestingar eða fullrar innheimtu hennar.

Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða lykilupplýsingum sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.